Yauzsing Zunh Doz 7-7-13 Jomc Nyei Butv Zoih Mienh Caux Butv Zoih Nyei Mienh Jomc Mienh

0
11Mbuo hoqc taux jomc nyei butv zoih mienh (Jomc yiem Tin-Hungh butv zoih yiem baamh gen) caux Butv zoih nyei mienh jomc mienh (butv zoih yiem Tin-Hungh jomc yiem baamh gen nyei ga’naaiv). Mbuo zaah ganh nyei maengc, dorh Ging-sou yiem Lugaa 12:16-21 (Jomc nyei butv zoih mienh) caux 1 Ti^mo^tai 6:6-10 (Butv zoih nyei mienh jomc mienh), mbuo se dongh haaix laanh mienh? Baamh mienh maaih camv oix jomc yiem Tin-Hungh mv baac butv baamh gen nyei zoih. Sienx Yesu nyei mienh oix zuqc benx butv gan longx Ziouv nyei zoih, butv sienx fim nyei zoih, maiv gunv jomc yiem baamh gen nyei ga’naaiv. Maaih zinh zoih se maiv dorngx, mv baac mauv zinh zoih se zuiz. Zien maengc se maiv zeiz yiem mbuo maaih nyei, mv baac yiem Yesu Giduc. Se gorngv Tin-Hungh ceix fuqv bun mbuo duqv butv zoih oix zuqc maiv dungx zoux maux, maiv dungx kaux zinh nyaanh, oix zuqc kaux Tin-Hungh (1 Ti^mo^tai 6:18-19). Mbuo juangc jienv tov Tin-Hungh bun mbuo buangv hnyouv buangv eix mbuo maaih nyei, Da’faanh mbuo maaih nyanc maaih hopv, maaih lui-houx zuqv oix zuqc buangv hnyouv (1 Ti^mo^tai 6:8).

For additional resources go to/Maaih zunh doz/nzung yiem:

Nguồn: https://quydinh.com

Xem thêm bài viết khác: https://quydinh.com/giai-tri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here