Di Lặc Chân Kinh ~ đọc tiếng Việt ~ MP3

32
86Di-Lặc Cứu Khổ Chân Kinh

Phật thuyết Di-Lặc Cứu Khổ Kinh
Di-Lặc hạ thế bất phi khinh
Lãnh bửu tề lỗ Linh-Sơn Địa
Niêm Hoa ấn chứng khảo tam thừa
Lạc tại Trung-Nguyên tam tinh địa
Đại chứng Tứ-Xuyên Vương-Đào-Tâm
Thiên-Chân thu viên quải Thánh hiệu
Đẳng đãi thời chí điểm Thần Binh
Vân lôi chấn khai Mậu-Kỷ-Thổ
Thiên hạ thần quỷ bất an ninh
Thân tại nhân Thiên Trung-Hoa Mẫu
Cửu liên Thánh giáo quy thượng-thừa
Thiên hoa Lão-Mẫu thùy ngọc tuyến
Thu viên hiển hóa tại Cổ Đông
Nam Bắc lưỡng cực liên tông tự
Hỗn nguyên cổ sách tại Trung-Ương
Lão-Mẫu giáng hạ Thông-Thiên-Khiếu
Vô ảnh sơn tiền đối Hợp-Đồng
Anh nhi yếu tưởng quy gia khứ
Trì niệm đương lai Di-Lặc Kinh
Dụng tâm trì niệm Phật lai cứu
Đóa đóa kim-liên khứ siêu-sinh
Thức đắc Tây lai Bạch-Dương Tử
Hương nhi điểm thiết hóa thành kim
Mỗi nhật chí tâm thường trì niệm
Tam-tai bát-nạn bất lai xâm
Yếu tưởng thành Phật cần lễ bái
Thường trì thông minh trí tuệ tâm
Hưu thính tà nhân hồ thuyết thoại
Lao thuyên ý mã niệm Vô-Sinh
Lão-Mẫu giáng hạ Chân-Thiên-Chú
Dụng tâm trì niệm hữu thần thông
Mãn Thiên Tinh đẩu đô hạ thế
Ngũ phương liệt Tiên hạ Thiên-Cung
Các phương Thành-Hoàng lai đối hiệu
Báo sự linh đồng sát đích thanh
Tam-Quan từ bi Đại-Đế chủ
Xá tội Tam Tào cứu chúng sinh
Cứu khổ Thiên-Tôn lai cứu thế
Thân điểm văn bộ yết Địa Thần
Bát-Đại Kim-Cang lai hộ pháp
Tứ vị Bồ-Tát cứu chúng sinh
Khẩn lãnh Tam-Thập-Lục Viên Tướng
Ngũ bách Linh-Quan khẩn tùy cân
Phù trợ Di-Lặc thành Đại-Đạo
Bảo hữu hương-nhi đắc an ninh
Bắc Phương chân võ vi tướng soái
Thanh liễm hồng phát hiển thần thông
Xả khởi tạo kỳ già Nhật Nguyệt
Đầu đỉnh sâm la Thất-Bửu-Tinh
Oai trấn Bắc Phương vi soái thủ
Tốc thỉnh chư ác quải giáp binh
Đáp cứu Nguyên-Nhân hương nhi nữ
Hỏa quang lạc địa hóa vi trần
Tứ-hải Long-Vương lai trợ Đạo
Các giá tường vân khứ đằng không
Thập Phương Thiên-binh hộ Phật giá
Bảo hữu Di-Lặc khứ thành công
Hồng-Dương liễu Đạo quy gia khứ
Chuyển đáo Tam-Dương Di-Lặc-Tôn
Vô-Hoàng sắc lệnh ký hạ sinh
Thu phục Nam-Diêm quy chánh tông
Lai vãng tạo hạ Chân-Ngôn-Chú
Truyền hạ đương lai Đại Tạng Kinh
Anh nhi xá nữ thường trì niệm
Tà Thần bất cảm lai cận thân
Trì niệm nhất biến thần thông đại
Trì niệm lưỡng biến đắc siêu sinh
Trì niệm tam biến Thần quỷ phạ
Võng-lượng tà ma hóa vi trần
Tu trì kiếp nội tầm lộ kính
Niệm khởi Chân-Ngôn quy Phật lệnh
Nam-Mô Thiên-Nguyên Thái-Bảo A-Di-Đà-Phật Thập khấu thủ

Giới thiệu nguồn gốc của Di-Lặc Cứu-Khổ Chân Kinh

Di-Lặc Cứu-Khổ Chân Kinh tụng tiếng Hoa (HD):

Sự tu trì Tam bảo Tâm pháp:

Tế Công Hoạt Phật Cứu Thế Chân Kinh:

Thanh Tĩnh Kinh ~ Thái Thượng Lão Quân:

Bát-Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh:

Giới thiệu Đạo trường Phát Nhất Sùng Đức Quốc Tế (Tiếng Việt) :

Nguồn: https://quydinh.com

Xem thêm bài viết khác: https://quydinh.com/am-nhac

32 COMMENTS

  1. Đọc Kinh cho bá gia bá tánh nghe thì rất có phước nhưng người đăng lên mà xen quảng cáo ko sợ bị tội sao ?

  2. Tại sao không cho tải xuống ad. Rất mong ad sửa lại. Cho kinh sách đc phổ biến hơn, mn ai cũng đc nghe

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here