BYE BYE| MEME

38
89!!!DO NOT COPY OR GET HEAVILY INSPIRED BY MY VERSION!!!

Sorry if that sounds kinda mean BUT but … yknow. yknow! that’s not what I mean to sound like
hey!! it’s been a while since the last time I did one of these edgy memes. I had to get several things done in the latest months as you may have noticed, but I’m now free to do whatever I want!
ppppplease don’t fill the comment section mentioning mystery’s nails …….. I’m gonna pray for that not to happen lel

original meme:

SUPPORT ME:

YOUTUBE:

MERCH:

TUMBLR:

ART BLOG:

DEVIANTART:

SOFTWARES USED:

Paint tool SAI 2 (drawing)

Adobe animate cc (sketch of that one frame by frame second)

Vegas Pro 16 (editing)

Nguồn:https://quydinh.com/

38 COMMENTS

 1. Ťhə bűłłəť hıť bűť mæýbə ňøť
  İ fəəł §ø fűčķıňğ ňűmb
  İť hıť§ mý həæđ æňđ İ fəəł ňűmb
  Mý bøđý'§ łøøķıňğ wřøňğ
  Mý bøđý'§ łøøķıňğ wřøňğ
  Mý bøđý'§ łøøķıňğ wřøňğ

  Býə býə bæbý błűə
  İ wı§h ýøű čøűłđ §əə ťhə wıčķəđ ťřűťh
  Čæűğhť űp ıň æ řű§h ıť'§ ķıłłıňğ ýøű
  §čřəæmıňğ æť ťhə §űň ýøű błøw ıňťø
  Čűřłəđ űp ıň æ ğřıp whəň wə wəřə ű§
  Fıňğəř§ ıň æ fi§t łıķə ýøű mığhť řűň
  İ §əťťłə føř æ ğhø§ť İ ňəvəř ķňəw
  §űpəřpæřæđı§ə İ həłđ øň ťø
  Bűť İ §əťťłə føř æ-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here