Bài 6 – Câu lệnh trong JavaScript

0
70Câu lệnh trong JavaScript
– Trong HTML, câu lệnh JavaScript là chỉ dẫn được thực hiện bởi trình duyệt web
– Các câu lệnh JavaScript được thực hiện theo thứ tự
– Các câu lệnh được phân tách bởi dấu chấm phẩy ( ; )
– JavaScript bỏ qua các khoảng cách trắng
– Ví dụ
Nhóm lệnh JavaScript (Code block)
– Nhiều dòng lệnh được nhóm lại gọi là Code block, nằm trong dấu ngoặc nhọn {}
– Thường được sử dụng trong các hàm
– Ví dụ:
Từ khoá trong JavaScript (Keyword)
– break: Dừng 1 lệnh switch hoặc vòng lặp
– continue: Nhảy tiếp tới vòng lặp tiếp theo
– debugger: Dừng thực thi JavaScript
– do … while: Vòng lặp cho tới khi 1 điều kiện đúng
– for: Đánh dấu cho phép 1 nhóm lệnh thực hiện miễn là điều kiện kiểm tra đúng
– function: Khởi tạo hàm
– if … else: Kiểm tra điều kiện trước khi chạy 1 nhóm lệnh
– return: Thoát một hàm
– switch: Chạy 1 nhóm lệnh dựa vào các trường hợp
– try … catch: Xử lý 1 đoạn lệnh nếu có lỗi xảy ra
– var: Khởi tạo biến

Nguồn: https://quydinh.com

Xem thêm bài viết khác: https://quydinh.com/cong-nghe

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here